Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Kontrola wykonywania zawodu fizjoterapeuty przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

dr Małgorzata Paszkowska

Artykuł z obszaru: kwestie prawne i podatkowe w działalności fizjoterapeuty

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952), zwana w skrócie u.z.f. Określa ona również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad i procedury kontroli fizjoterapeutów przez samorząd zawodowy, realizowanej przez Krajowy Zespół Kontrolerów.

WPROWADZENIE

Fizjoterapeuci w Polsce od 2016 r. mają swój własny samorząd zawodowy. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952) po raz pierwszy w polskiej historii powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) z siedzibą w Warszawie. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Samorząd zawodowy służy profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty i podnosi jego rangę. Do podstawowych zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów należy sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach realizacji powyższego zadania uprawniona jest do kontroli wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Poza prowadzeniem postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów samorząd zawodowy może prowadzić kontrole w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę, a także w szczególnych sytuacjach powołać komisję lekarską wydającą orzeczenie w przedmiocie niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu. Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała Krajowy Zespół Kontrolerów (składający się z przeszkolonych fizjoterapeutów) do realizacji zadania w zakresie oceny przez samorząd zawodowy wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę.

W świetle doktryny prawa istotą kontroli jest obserwowanie określonych zjawisk, analizowanie ich charakteru i przedstawienie wniosków[1]. Prawo reguluje zakres i przebieg kontroli. Jak wynika z literatury przedmiotu, kontrola jest funkcją, której istota tkwi w sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności. W praktyce należy wyróżnić kontrole planowane (czyli podejmowane według wcześniej opracowanego planu kontroli) i kontrole do...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały