Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Niezdolność fizjoterapeuty do wykonywania zawodu z przyczyn zdrowotnych

dr Małgorzata Paszkowska

Artykuł z obszaru: kwestie prawne i podatkowe w działalności fizjoterapeuty

Stan zdrowia jest bardzo istotny dla wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przede wszystkim prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, której m.in. stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim. Ponadto może on negatywnie wpływać na jego pracę i możliwość zatrudnienia.

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie dwóch sytuacji prawnych uregulowanych ustawowo, związanych ze stanem zdrowia fizjoterapeuty, uniemożliwiających mu wykonywanie zawodu. Pierwsza z nich jest związana z uprawnieniami samorządu zawodowego – KIF, natomiast druga z obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 952), zwana w skrócie u.z.f., określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) z siedzibą w Warszawie. KIF tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Do podstawowych zadań samorządu zawodowego fizjoterapeutów należy sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach realizacji powyższego zadania uprawniona jest do kontroli wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę. Samorząd zawodowy może prowadzić kontrole w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę, a także w szczególnych sytuacjach powołać komisję lekarską wydającą orzeczenie w przedmiocie niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu.

Jeżeli fizjoterapeuta ma status pracowniczy, to podlega obowiązkowo badaniom profilaktycznym określonym w Kodeksie pracy. W wyniku badania lekarskiego w ramach medycyny pracy może zostać wydane orzeczenie mające istotny wpływ na stosunek pracy fizjoterapeuty.

NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA ZAWODU

Na podstawie art. 12 u.z.f. może zostać wydane orzeczenie w przedmiocie niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu. Szczegółowo tryb postępowania w przedmiotowej sprawie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszenia albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1429).

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu spowodowanej jego stanem zdrowia, Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF) powołuje komisję lekarską. Niezdolność fizjoterapeuty do wykonywania zawodu albo ograniczenie w wykonywaniu ściśle określonych czynności zawodowych mogą być wywołane niepełnosprawnością, chorobą, w tym chorobą psychiczną, lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, leków lub środków odurzających. Nie są to wszystkie możliwe choroby będące przesłankami do stwierdzenia niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a jedynie ich przykładowe wyliczenie. Generalnie przyczyna niezdolności powinna mieć charakter trwały lub długotrwały.

Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu. Komisja lekarska składa się z trzech lekarzy specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. Członkiem komisji lekarskiej nie może być lekarz, który:

...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały