Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Ubezwłasnowolniony pacjent w zakładzie rehabilitacji leczniczej

dr Małgorzata Paszkowska

Artykuł z obszaru: kwestie prawne i podatkowe w działalności fizjoterapeuty

Do podstawowych ustawowych obowiązków zakładów i gabinetów rehabilitacji leczniczej należy realizacja praw pacjenta. Ponadto do fundamentalnych standardów prawnych wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy przestrzeganie praw pacjenta. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa polskiego pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127). Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych praw osoby ubezwłasnowolnionej jako pacjenta w zakładzie i gabinecie rehabilitacji leczniczej oraz sposobów ich realizacji przez fizjoterapeutę. Ponadto dla celów edukacyjnych przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące ubezwłasnowolnienia.

Nie można zapominać, że pacjentami fizjoterapeutów są także osoby ubezwłasnowolnione lub takie, które z uwagi na swoje dobro wymagają ubezwłasnowolnienia. Dotyczy to szczególnie osób upośledzonych umysłowo oraz chorych psychicznie. One też mają swoje prawa jako pacjenci, a obowiązkiem każdego fizjoterapeuty jest ich przestrzeganie.

Podstawowym skutkiem ubezwłasnowolnienia przewidzianym przez prawo jest pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych to możliwość wywoływania własnym działaniem skutków prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności i mają ją osoby tzw. dorosłe oraz nieubezwłasnowolnione. Natomiast ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może sama o sobie decydować, swobodnie zawierać umowy, dysponować majątkiem, decydować o swoim zdrowiu i ewentualnym leczeniu oraz rehabilitacji.

CO TO JEST UBEZWŁASNOWOLNIENIE I KIEDY MOŻE NASTĘPIĆ?

Ubezwłasnowolnienie oznacza pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych konkretnej osoby fizycznej w wyniku orzeczenia sądu. Instytucja ubezwłasnowolnienia jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 13, 16), a procedura sądowa orzekania o nim w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 544–560). Powinno być ono wyrazem troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią się same o siebie zatroszczyć i sobie pomóc.

Ustawodawca w Kodeksie cywilnym wyodrębnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia, tj. całkowite (art. 13) i częściowe (art. 16). Przesłanki w obydwu powyższ...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały