Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna- spółka jawna czy partnerska

dr Małgorzata Paszkowska

Artykuł z obszaru: kwestie prawne i podatkowe w działalności fizjoterapeuty

Jeżeli co najmniej dwóch fizjoterapeutów zamierza razem prowadzić prywatną praktykę zawodową, to mogą oni od 1 kwietnia 2019 r. założyć grupową praktykę fizjoterapeutyczną w formie spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Przedmiotem publikacji jest przybliżenie i porównanie tych dwóch rodzajów spółek prawa handlowego.

WPROWADZENIE

Jedną z możliwych form wykonywania zawodu przez każdego fizjoterapeutę jest prowadzenie prywatnej praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa fizjoterapeutyczna może być indywidualna lub grupowa. Praktyka grupowa może być założona i prowadzona przez co najmniej dwóch fizjoterapeutów. Natomiast nie jest określona maksymalna liczba fizjoterapeutów mogących razem prowadzić grupową praktykę zawodową.

Do założenia grupowej praktyki fizjoterapeutycznej (w stałej lokalizacji) niezbędne jest:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu (pełnego i aktualnego),
  • dysponowanie odpowiednim pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego,
  • posiadanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • posiadanie regulaminu organizacyjnego.

Grupowa praktyka może być prowadzona tylko w formie konkretnych spółek, tj. spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ?

Podstawowe regulacje prawne dotyczące spółki jawnej (w skrócie sp. j.) znajdują się w art. 22–86 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526). Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Celem spółki jawnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą.

Procedura utworzenia spółki jawnej w aspekcie prawnym obejmuje następujące etapy:

  1. sporządzenie umowy spółki;
  2. złożenie wniosku o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do powstania spółki jawnej konieczne jest zawarcie umowy spółki handlowej. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kw...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały